Logo Ciepłowody ZS

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciepłowodach

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych (począwszy do dnia 25 maja 2018 r.):

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą ul. Szkolna 2, 57-211 Ciepłowody,

2) pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych    Osobowych pisząc na adres: iod@koptyra.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań szkoły, zawartych umów, oraz na podstawie udzielonej zgody.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są:

  •  Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze,
  • Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla potrzeb zawarcia, realizacji umowy bądź w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie,
  • Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; gdy celem przetwarzania jest ochrona istotnych interesów administratora,
  • Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. gdy przetwarzanie danych wymaga udzielania zgody przez osobę fizyczną.

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak również inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których jest on Administratorem,

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (m.in. zgodnie z instrukcją kancelaryjną),

7) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11) Jeżeli Pan/i uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/i prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Dyrektor Szkoły Zaprasza

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
UL. SZKOLNA 2
57 - 211 CIEPŁOWODY
tel. / fax   74 8103444
zspsekretariat@cieplowody.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.